Erhardt+Leimer GmbH
Albert-Leimer-Platz 1
86391 Stadtbergen
เยอรมนี


โทรศัพท์: +49 (0)821/2435-0
โทรสาร: +49 (0)821/2435-500
อีเมล: 

การบริหาร:
Dr. Michael Proeller, Tobias Merk

กรรมการผู้จัดการ

General Terms and Conditions of Erhardt+Leimer GmbH

General Terms and Conditions of Purchase


ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ Erhardt+Leimer GmbH
เงื่อนไขของการซื้อ


ศาลแขวงเอาส์บวร์ก: HRB 8304
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (USt-ID): DE 127479089


ที่ตั้งของสำนักงานอยู่ที่ Stadtbergen-Leitershofen
อำนาจศาลอยู่ที่ Augsburg


ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ Erhardt + Leimer GmbH, เอาส์บวร์ก:
การอนุญาตในการใช้ การคัดลอก การแจกจ่ายเอกสารสาธารณะของ Erhardt + Leimer GmbH, เอาส์บวร์กบนเซิร์ฟเวอร์ World Wide Web นี้ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ทุกสำเนาต้องเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นี้อย่างสมบูรณ์  ไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของเอกสารสำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ แต่ให้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลภายในองค์กรเท่านั้น
ข้อมูลสาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ World Wide Web นี้ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีลักษณะของการประกาศหรือการรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมสำหรับความต้องการที่คุ้นเคย ความสามารถใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ หรือการไม่ได้ทำผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ เอกสาร E+L สามารถมีความไม่แน่นอนทางเทคนิค หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ E+L สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่มีอยู่ในบางโอกาส

คำแนะนำด้านการรับผิด:
แม้ว่าจะมีการตรวจสอบเนื้อหาอย่างระมัดระวังแล้วก็ตาม เราไม่ขอรับผิดสำหรับเนื้อหาของลิงก์ภายนอก สำหรรับเนื้อหาของหน้าที่ลิงก์ ผู้ให้ข้อมูลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ 

ผู้ติดต่อ: 
Tobias Hoegg
โทร.: +49 (0)821 / 2435-461
แฟกซ์: +49 (0)821 / 2435-683

tobias.hoegg@erhardt-leimer.com