ระบบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสักหลาดและตะแกรงสำหรับกระบวนการผลิตที่รวดเร็ว