ความปรารถนาอันแรงกล้าของเราคือ คุณภาพ

ข้อความตัวอย่าง

Erhardt+Leimer เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา การผลิต การดำเนินกิจการและให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับการทำงานอัตโนมัติและการตรวจสอบรางและสายพานที่เคลื่อนที่ คุณภาพสูงสุดคือ ความมุ่งหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือในการจัดส่ง บริการหลังการขาย และความรับผิดชอบของเราที่มีต่อลูกค้า นั่นคือเหตุผลที่เราขยายและพัฒนาระดับคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่อง
การรับรองมาตรฐาน DIN EN ISO 9001:2015 และ DIN EN ISO 14001:2015 ทำให้เราได้รับการรับรองการใช้งานที่เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการคุณภาพและสภาพแวดล้อม ทั้งสองระบบเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของเรา สิ่งนี้ให้การรับประกันสำหรับการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรที่ไว้วางใจได้

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราให้ความสำคัญอันดับแรกกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานในทุกกระบวนการ เราดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับหลักการของความยั่งยืน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด เรายังมีหน้าที่ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มาตรการที่กำหนดเป้าหมายทำให้ประหยัดทรัพยากร ลดการปล่อยมลภาวะ และลดขยะหรือรีไซเคิลขยะ
ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลสรุปย่อเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรามีอยู่ในแถลงการณ์ที่มีให้ดาวน์โหลด

ข้อความตัวอย่าง

กฎหมายเกี่ยวกับอุปกณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ElektroG

กฎหมายว่าด้วยการวางจำหน่ายสินค้า การส่งคืนและการกำจัดทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ElektroG) ได้นำหลักเกณฑ์บังคับของยุโรป 2012/19/EU (หลักเกณฑ์บังคับของ WEEE) มาปรับใช้ในกฎหมายของประเทศ วัตถุประสงค์ของกฎหมายก็เพื่อป้องกันขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นยังเพื่อเตรียมการนำกลับมาใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ จากขยะดังกล่าวเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2018 โดยหลักการแล้ว กฎหมาย ElektroG จะใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงานอย่างเหมาะสมหรืออุปกรณ์ที่สร้าง ส่ง หรือวัดสิ่งเหล่านี้และได้รับการออกแบบสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000 โวลต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) หรือ 1500 โวลต์ (ไฟฟ้ากระแสตรง)

ผลิตภัณฑ์จาก Erhardt+Leimer ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของ ElektroG อย่างไรก็ตาม เราพยายามที่จะปฏิบัติตามการกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกฎหมายฉบับนี้

ระเบียบในการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ElektroStoffV

ระเบียบในการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ElektroStoffV) ได้นำหลักเกณฑ์ RoHS-II ของยุโรป (หลักเกณฑ์ 2011/65/EU) มาปรับใช้ในกฎหมายของประเทศเยอรมนี ระเบียบดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดข้อกำหนดสำหรับการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะช่วยส่งเสริมการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรีไซเคิลและการกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่สิ้นสุด วันที่ 21 กรกฎาคม 2019 กฎหมาย ElektroStoffV ได้มีการขยายขอบเขตการบังคับใช้ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน ข้อจำกัดของสารยังมีผลบังคับใช้กับสารอื่นอีกสี่ชนิด ((DEHP), (BBP), (DBP) และ (DIBP))

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของ ElektroStoffV อย่างไรก็ตาม เราพยายามที่จะปฏิบัติตามการกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ ElektroStoffV

ระเบียบข้อบังคับ REACH

ระเบียบข้อบังคับ REACH ของยุโรป (ระเบียบข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006) มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาตและการจำกัดสารเคมี

เหนือสิ่งอื่นใด ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะกำหนดข้อกำหนดความต้องการของการสื่อสารในห่วงโซ่อุปทาน ซัพพลายเออร์แต่ละรายของผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยสารที่แสดงอยู่ในรายชื่อการเข้ารับคัดเลือกของ REACH ในความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 0.1 โดยมวล (w/w) จะต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย

ข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพิ่มเติมในระเบียบข้อบังคับ REACH สำหรับการอนุญาตและการจำกัดสารในผลิตภัณฑ์จะมีผลบังคับใช้ หากสารนั้นรวมอยู่ในภาคผนวก XIV หรือ XVII ของระเบียบข้อบังคับดังกล่าว

แน่นอนที่เราปฏิบัติตามภาระผูกพันทุกประการอันเป็นผลมาจากระเบียบบังคับ REACH

ดาวน์โหลด

แถลงการณ์เกี่ยวกับ ElektroG

Download 1 MB pdf

แถลงการณ์เกี่ยวกับ REACH

Download 83 KB pdf

ใบรับรองการควบคุมการเคลื่อนที่ของรางจาก TÜV Rheinland

Download 60 KB pdf