ระบบสำหรับการนำรางและการกระจายสำหรับกระบวนการแปรรูปสิ่งทอที่หลากหลาย